fbpx

צריכת המים בישראל

מים נקיים

מדינת ישראל עומדת בפני מחסור גדול במים, צריכת המים עולה משנה לשנה והדבר מצריך את המדינה לפעול על מנת להציל את מצב המים בישראל. שאיבת יתר של מים ממקורות המים של ישראל עלול להביא לחדירת מלחים לתוך המים ובכך לפגוע בטיב המים . על כן בימים אלו מיטב המוחות בישראל מפתחים אסטרטגיות וניהול וניצול מלוא פוטנציאל המים העומד לרשותנו .

ניתן לשפר את המצב בדרכים הבאות:

מחזור מים באמצעות שימוש בקולחים

יותר ממחצית המים בישראל מנותבים לחקלאות. אין הכרח שמים אשר מיועדים לחקלאות יהיו  איכותיים כמי שתייה. מי ביוב ראויים לשימוש בחקלאות לאחר טיהור הולם. יתרון בשימוש במי ביוב לצרכי חקלאות הינו בכך שמים מסוג זה חוסכים את הצורך בדישון, מי הביוב מכילים חומרים שמפרים את הקרקע ומשביחים אותה. כך גם, תופסק הזרמת הביוב לנחלים ויישמר הניקיון בנחלים.
יותר מרבע מהשפכים של מדינת ישראל מטוהרים, קיימת העברת מי שפכים מטוהרים עד לנגב. המים המטוהרים מוחדרים לאדמה ונאגרים בתהום לאחר מכן נשאבים ומועברים לחקלאיי הדרום.  מי השופכין המטוהרים איכותיים ביותר ואין חשש להשקות איתם גידולים חקלאיים אף ירקות ופירות שמיועדים למאכל. כיום מנוצלים כ-70% של מי הביוב לשם השקיה .

הגברת ממטרים

פיזור יודיד הכסף לתוך העננים כך שיווצרו גריעני התעבות מלאכותיים בתוך אדי המים שבענן. סביב גרעיני ההתעבות מתגבשות טיפות מים גדולות וכבדות. בשל כובדן הן מתנתקות מהעננים ויורדות כגשם. זריעת עננים מגדילה את כמות המשקעים ב- 15%-18% .

חקלאות מפותחת

חקלאות המבוססת על השקיה מלאכותית משמע, חקלאות מתקדמת המבוססת על גידולים שזקוקים לכמויות מים מועטות, וכן על גידולים המניבים יבולים גדולים בהשקיה מדויקת בחממות. בישראל פותחו שיטות השקיה מתוחכמות, כדוגמת טפטוף טמון. בדרך זו המים חודרים ישירות לשורשי הצמח, וכך כמעט ואין התאדות של המים או השקיה מבוזבזת על שטחים שאין בהם גידולים .

יבוא מים

ניתן להטיס לעבר ישראל גלוני מים ממדינות עשירות במים. בעבר הועלו כמה הצעות של יבוא מים מטורקיה במכלי ענק גמישים שייגררו בים.