Samsung – סמסונג

פילטר מים למקרר סמסונג
פילטר מים למקרר סמסונג מדגם DA29-00012B
פילטר מים למקרר סמסונג מדגם זה אושר ע"י מעבדות ה- NSF  העולמיות לעמידה בתקן NSF/ANSI  מספר 42 להפחתת טעמי כלור, ריחות וחלקיקים מסוג 1 ריכוז החומרים המצויים במים שהוזרמו למערכת הופחתו לפחות או בדיוק לגבול הכמות המותרת.
קיבולת : 1135 ליטר מותנה בטיב תשתית המים המקומית.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – פילטר מים למקרר סמסונג

זרם שירות2.8 ליטר לדקה
לחץ מים30-125 PSI
טמפרטורת מים° 1°-37.8 צלזיוס
אורך חיים6 חודשים

בחינת הפחתת הזיהום
::      פילטר מים למקרר סמסונג מדגם זה מפחית טעמי כלור.
::      פילטר מים למקרר סמסונג מדגם זה מפחית ריחות.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות

פילטר מים למקרר סמסונג
קפסולת טיהור מדגם SMF-WF
קפסולת טיהור למקרר סמסונג מדגם זה הינה הבלעדית העומדת בתקן של מכון התקנים הישראלי. עומדת בתקן  ישראלי מספר 1505 להפחתת חיידקים מיקרוביאליים במים. עומדת בתקן מספר בתקן ישראלי 885  להפחתת בקטריות במים.
ריכוז החומרים המצויים במים שהוזרמו למערכת הופחתו לפחות או בדיוק לגבול הכמות המותרת.
קיבולת : 1893 ליטר מותנה בטיב תשתית המים המקומית.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – קפסולת טיהור לסמסונג

זרם שירות1.9 ליטר לדקה
לחץ מים מקסימאלי125 PSI
לחץ מים מינימאלי20 PSI
טמפרטורת מים מקסימאלית° 38 צלזיוס
טמפרטורת מים מינימאלית°0.6 צלזיוס

בחינת הפחתת הזיהום
::      פילטר מים למקרר סמסונג מדגם זה מפחית מוצקים מומסים במים.
::      פילטר מים למקרר סמסונג מדגם זה מפחית  צבע במים.
::      פילטר מים למקרר סמסונג מדגם זה מפחית את עכירות המים.
::      פילטר מים למקרר סמסונג מדגם זה מייצב את רמת החומציות במים.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות.

קפסולת טיהור מדגם SLMF-WF
קפסולת טיהור למקרר סמסונג מדגם זה הינה הבלעדית העומדת בתקן של מכון התקנים הישראלי. עומדת בתקן  ישראלי מספר 1505 להפחתת חיידקים מיקרוביאליים במים. עומדת בתקן מספר בתקן ישראלי 885  להפחתת בקטריות במים.
ריכוז החומרים המצויים במים שהוזרמו למערכת הופחתו לפחות או בדיוק לגבול הכמות המותרת.
קיבולת : 9460 ליטר מותנה בטיב תשתית המים המקומית.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – קפסולת טיהור למקרר סמסונג

זרם שירות1.9 ליטר לדקה
לחץ מים מקסימאלי125 PSI
לחץ מים מינימאלי20 PSI
טמפרטורת מים מקסימאלית° 38 צלזיוס
טמפרטורת מים מינימאלית°0.6 צלזיוס

בחינת הפחתת הזיהום
::      קפסולת טיהור למקרר סמסונג מדגם זה מפחית מוצקים מומסים במים.
::      קפסולת טיהור למקרר סמסונג מדגם זה מפחית  צבע במים.
::      קפסולת טיהור למקרר סמסונג מדגם זה מפחית את עכירות המים.
::      קפסולת טיהור למקרר סמסונג מדגם זה מייצב את רמת החומציות במים.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות.