FISHER&PAYKEL – פישר פייקל

פילטר מים למקרר פישר פייקל
קפסולת טיהור למקרר פישר פייקל מדגם FPLMF-WF
קפסולת טיהור למקרר פישר פייקל מדגם זה הינה הבלעדית העומדת בתקן של מכון התקנים הישראלי. עומדת בתקן  ישראלי מספר 1505 להפחתת חיידקים מיקרוביאליים במים. עומדת בתקן מספר בתקן ישראלי 885  להפחתת בקטריות במים .קפסולה זו מאושרת ע"י משרד הבריאות.
ריכוז החומרים המצויים במים שהוזרמו למערכת הופחתו לפחות או בדיוק לגבול הכמות המותרת.
קיבולת : 9460 ליטר מותנה בטיב תשתית המים המקומית.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – קפסולת טיהור למקרר פישר פייקל

זרם שירות1.9 ליטר לדקה
לחץ מים מקסימאלי125 PSI
לחץ מים מינימאלי20 PSI
טמפרטורת מים מקסימאלית° 38 צלזיוס
טמפרטורת מים מינימאלית°0.6 צלזיוס

בחינת הפחתת הזיהום
::      קפסולת טיהור למקרר פישר פייקל מדגם זה מפחית מוצקים מומסים במים.
::      קפסולת טיהור למקרר פישר פייקל מדגם זה מפחית  צבע במים.
::      קפסולת טיהור למקרר פישר פייקל מדגם זה מפחית את עכירות המים.
::      קפסולת טיהור למקרר פישר פייקל מדגם זה מייצב את רמת החומציות במים.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות.